Informationer

Til start

     Regler for jagtbane skydning Danmarks Jægerforbund, klik her


Ny revideret Regler for

Jagtskydnings holdturnering i Fyns amt 2015.

§ 1.

Formål.

Formålet med holdturneringen er - med henblik på, det er idrætten for de mange, der skal være det

bærende at samle alle jagtforeninger i Fyns amt, der dyrker flugtskydning, i en ædel kappestrid

om, hvilken forening, der kan mønstre det stærkeste hold indenfor Fyns amt, for her i gemmen at

give de enkelte skytter lejlighed til sammen med deres ledere, at føle med ansvaret for deres

anseelse udadtil.

 

 

§ 2.

Turneringen: Hold med 4 deltager (skytter) og reserve, hvor der skydes til 40 duer i mester /

Super A rækken og A rækken med 3 doubler.

Der skydes i en dobbelt turnering, hvor der skydes både på ude og hjemmebane.

Foreninger der ikke selv har skydebane, kan benytte en anden foreningsbane, som hjemmebane når

der foreligger aftale herom.

Foreninger uden bane kan også vælge, at skyde begge skydninger hos sine værter.

 

 

§ 3.

Hvem kan deltage.

Holdturneringen står åben for alle foreninger under Danmarks Jægerforbund i Fyns amt, og

flugtskydnings foreninger, Dansk land og strandjagtforening og DFF. Og der skydes efter de til

enhver tid gældende flugtskydningsregler. Enhver skytte skal være medlem af den forening han

skyder for

 

§ 4.

Points.

Der gives 2 point for hver vunden holdskydning, og 1 point for uafgjort holdskydning, og de to

hold, der ved turneringens afslutning har opnået flest point, deltager i en finaleskydning sammen

med hold fra ligedan rækker, hvor rækkens vinder kåres. Dersom 2 eller flere hold opnår lige mange

holdskydninger (point), afgøres rækkefølgen ved det samlede antal træffere og skud ved deres

indbyrdes skydninger.

Er dette også lige, skydes der om på neutral bane.

Op / nedrykning.

M- rækken: 2 dårligst placerede rykker ned i SA.

SA- rækken: 2 bedste rykker op i M de 2 dårligste rykker ned i A

A- rækken: De bedste rykker op i SA

De bedste bliver udpeget ved point.

Ved flere end fire kredse i A rækken afgøres oprykningen ved gennemsnit så fire hold rykker op

Og hvis to hold står lige bliver det

duerne fra turneringen der tæller.

§ 5.

Tidsrum.

Turneringen afvikles i tiden 1. april til ca. 1. juli.

Turneringen afvikles over to runder, som en dobbelt turnering.

Første runde er en kamp mod alle holdene i den række hvor holdet deltager, som skal være afviklet

senest den 15 maj, og skydekort skal være resultatføreren fra turneringsudvalget i hænde senest den

19 maj.

Der kan ikke flyttes kampe fra første runde til anden runde.

Anden runde er fra den 16 maj til den 1 juli, og der skal sidste skydekort være resultatføreren fra

turneringsudvalget i hænde senest den 4 juli.

Finalen afvikles den første weekend i august.

 

§ 6.

Udtagelse af hold.

Hver forening kan tilmelde et ubegrænset antal hold.

Alle nye hold starter i A-rækken og derefter skal de skyde sig til den række der passer til holdet.

Turneringsledelsen kan dog vurdere at et hold kan starte i B rækken

Det tilstræbes at der er minimum 6 hold pr. række/kreds.

Der tvangs fodres ned fra, hvis det er nødvendigt.

 

§ 7.

Afvikling af skydningerne, udsættelse osv.

Det er tilladt at afvikle skydningerne på en forenings almindelige træningsaftener og sammen med

den almindelige træning, der bør dog kunne afvikles samtidig for de to hold. Evt. ændringer fra

turneringsplanen kan aftales holdene imellem under hensyntagen til § 5.  

Kan holdene ikke blive enige om en ny dato, skal det hold der ønsker datoen ændret indsende en

begrundet ansøgning til turneringsledelsen senest 8 dage før planlagt skydedato.

Turneringsledelsen bestemmer så en ny dato eller en begrundet afvisning.

En kamp kan også afholdes på neutral bane, hvis man ikke kan finde en dato på holdenes hjemmebane.

Hvis holdene er enige, kan ude/hjemmekamp i første runde skydes samme aften. 

 

 

§ 8.

Reserver.

Et hold består af et x antal skytter, hvoraf 4 tælle, resten er reserver. 

En reserve på et hold er en skytte der har betalt licens, og kan indgå som skytter og deltage i holdskydninger men ikke tæller med ved beregningen af duer og skud, reserver skal være udpeget før skydningen påbegyndes.

                                                                                  

§ 9.

Ændring af hold.

Ethvert hold kan erhverve nye skytter til sit hold i løbet af turneringen, hvis der bliver betalt licens

til turneringen inden deltagelse, og at pågældende skytte er medlem af foreningen som beskrevet i

paragraf 3.

Det hold skytten bliver tilmeld og begynder at skyde på, skal skytten skyde på resten af turneringen.

Med mindre at holdet opløses eller udgår. 

 

§ 10.

Bortvisning fraværelse.

Dommere og holdledere kan bortvise en skytte, såfremt han ikke retter sig efter skydereglerne.

En eventuel bortvisning skal omgående indberettes til turneringsledelsen.

Enhver skytte er forpligtet ubetinget, at efterkomme anvisninger som dommeren, og holdlederen er

forpligtet til at fungere som dommer.

De to konkurrerende hold deler dommererhvervet efter indbyrdes aftale.

Turneringsledelsen har myndighed til at erklære en holdskydning for tabt, såfremt en skytte ikke

retter sig efter dommerens afgørelse.

For en bortvist skytte kan ingen reserve indsættes.

 

 

§ 11.

Indbydelse til deltagelse.

Det påhviler turneringsledelsen at udsende indbydelser til alle foreninger i Fyns Amt, som har

deltaget i turneringen året før. Tilmeldingerne vil blive sendt til de holdledere fra året før.

Samtlige tilmeldinger af hold skal sende til turneringsledelsen indenfor den i indbydelsen fastsatte

tidsfrist.

Betaling af licensgebyr skal være foretaget på et posthus eller bank før første holdskydning

påbegyndes.

De nærmere data for anmeldelsesfristen og turneringens tilrettelæggelse fartsættes på årsmødet og

af turneringsledelsen.

Der udsendes skemaer til disse formål.

Efter anmeldelse modtages ikke.

 

§ 12.

Turneringsprogram.

Det påhviler turneringsledelsen at udsende turneringsplan til samtlige i turneringen deltagende

foreninger. Senest 14 dage før første kamp.

De i turneringsplanen ansatte holdskydninger skal nøje overholdes Se også § 5. og § 7

 

§ 13.

Resultatskemaer.

Dagen efter holdskydningen har fundet sted, indsender hjemmeholdet nøjagtige resultater til

turneringsledelsen.

Resultatkort til holdskydningen tilsendes af turneringsledelsen.

De dertil trykte formuleringer skal bruges. Se også paragraf 5.

Overtrædelse af paragraf 5. vil medføre tab af point, for de kampe der ikke er skudt inden skærings

datoen.                                                                         

 

§ 14.

Økonomi.

Det turneringsmæssige økonomiske grundlag ordnes på følgende måde.

Den til rejsende forening betaler selv alle rejseudgifter.

Den arrangerende forening påtager sig det turneringsmæssige arrangement, medens afgiften for en

skyderunde betales af de deltagende skytter.

I tilfælde, hvor to foreninger mødes på neutral bane, bære hver halvdelen af alle udgifter til

skydningen. Til normal træningspris.

 

§ 15.

Aftale om tidspunkt.

I turneringsprogrammet findes angivet, dato tid 18.30 og sted for afholdelse af skydningen.

Det er hjemmeholdets pligt at få afviklet holdskydningen til den fastsatte dag. (jvf. § 7)

De pågældende holdledere aftaler selv starttidspunkt, for deres indbydes kampe.

 

§ 16.

Licenskort.

Skytterne er pligtige til hvert år at løse licenskort.

Enhver deltager i turneringen er betinget af at vedkommende skytte har gyldigt licenskort.

Hjemmebaneforeningen har pligt til at kontrollere, at de deltagende skytter har gyldigt licenskort og

medlemskort.

Hvis et hold benytter en skytte, som ikke har indbetalt licens inden skydningen påbegyndes, bliver

hele holdet hvorpå skytten deltager diskkvalificeret, fra årets turnering. Dette kan ikke ankes.

 

§ 17.

Udeblivelse af hold.

Det indskærpes på det kraftigste, at tilmeldte hold gennemfører turneringen, da fjernelse af et eller

flere hold fra en kreds virker ødelæggende og forringer de øvrige holds placeringsmuligheder ved

finalerunden.

Opmærksomheden henledes i øvrigt på, at intet hold kan blive kredsvinder, såfremt det har undladt

at skyde en eller flere af sine i programmets anførte skydninger, selvom det i øvrigt kunne have

vundet kredsen, på allerede opnåede point. (se § 7)

I tilfælde, hvor et hold udebliver fra en fastsat skydning eller ikke skydeklart 30 min. efter det for

Skydningen, erklæres kampen tabt for det pågældende hold.

Udebliver det tilrejsende hold, uden at det senest 8 dage før den aftalte dato har sendt afbud, er

Kampen tabt.

Såfremt arrangørernes hold undlader at stille op til holdskydningen uden at det, med samme frist

som ovenfor, har sendt afbud, er kampen tabt, og der betales bod på kr., statens kørselstakst til det

til rejsende hold, til dækning af kørselsudgifter.                              

 

 § 18.

Finalen.

Jagtskydning.

Alle skytter på holdet kan deltage; men kun 4 skytter tæller og alle reserver skal skrives inden kampen starter.

Alle skytter fra holdet kan således skyde; men kun de 4 tæller og de andre er reserver.

Der er kun 5 stk. medaljer pr. hold der vinder i finalen.

Hvis der skal bruges flere medaljer, kan de bestilles for egen regning.

Præmieskydning.

I præmieskydningen skyder mester hold mod mesterhold og super A hold mod super A hold osv. således at man kun skyder mod hold fra egen række.

Der må stilles med max. 5 skytter pr. hold.

De fire bedste skytter tæller af de 5 mand på holdet, og derefter vinder det samlede bedste hold i hver række.

Der kan kun deltage 5 skytter, så er der flere på holdet må holdet beslutte hvem der skal skyde for holdet.

I tilfælde af træf lighed, er der omskydning mellem den bedste fra hvert omskydningshold, til der smides 1 due.

Alle hold fra Mesterrækken og evt. andre rækker hvor der kun er 1 række, bliver inviteret med til revancheskydning til finalen, da placeringen i turneringen er afgjort i turneringen.

Banen som har finaleskydningen skal stille med mindst 2 hjælpere til at dømme i jagtskydningen, samt 1 til at dømme i præmieskydningen, dette er et krav for at få skydningen.

 

§ 19.

Protest.

Eventuel protest afgives skriftligt.

Protesten behandles af turneringsledelsen.

Afgørelsen kan ankes til årsmødet.

Årsmødets afgørelse er inappellabel.

 

 

§ 20.

Sidste frist for indsendelse af forslag til årsmødet, er 14 dage før dagen for årsmødet og alle forslag skal være skriftlige og forslags stilleren, skal selv fremlægge det på årsmødet, ellers falder forslaget.

 

 

 

 

Revideret regelsæt den 25. august 2019.

Af

Steen Lentz Thomsen

Vedtaget på årsmødet 2019 på Lejbølle skydecenter

 

Til start